TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยวอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) / ปฏิบัติงานในอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             THR-TAT-6-422101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การวางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 6 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 5 จำนวน 13 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 83 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้จัดการแผนกนำเที่ยว (Tour Manager)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
             บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
             วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยวอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation)
สายงาน :
   ปฏิบัติงานในอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2, 3 และ 4 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวการท่องเที่ยวภูมิภาค วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เป็นผู้นำและบริหารคน พัฒนา ดูแลติดตามงานปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.