TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยวอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) / ปฏิบัติงานในอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             THR-TAT-4-422101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2 และ 3 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการ สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาโปรแกรมการประชุม สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม รับและเก็บรักษาสินค้า ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม สอนทักษะในการทำงาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว (ก่อน-ระหว่าง-หลัง) นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 67 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานที่ปรึกษาด้านนำเที่ยวอาวุโส (Senior Travel Advisor)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
             สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
             พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
             พัฒนาโปรแกรมการประชุม
             สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ
             สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย
             จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
             วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
             รับและเก็บรักษาสินค้า
             ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
             จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
             บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม
             สอนทักษะในการทำงาน
             อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
             ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
             อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
             จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
             ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
             พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
             พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
             วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย
             วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด
             จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก
             ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน
             จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง
             จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน
             ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว
             นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยวอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation)
สายงาน :
   ปฏิบัติงานในอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1 และ 2 ตลอดจนสามารถส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนองาน ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS) ประเมินและวางแผนโอกาสทางการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวของเจ้าของท้องถิ่น วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง เข้าใจรายงานทางการเงิน ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย จัดหาแหล่งที่มาและแพคเกจผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว จัดสรรทรัพยากรในการนำเที่ยว ดำเนินกิจกรรมนันทนาการระหว่างจัดนำเที่ยว ตรวจสอบความพร้อมก่อนการให้บริการนำเที่ยว ประสานงานและจัดนำเที่ยวเต็มวันหรือสั้น ๆ ประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ สร้างและรักษาความปลอดภัยตลอดการท่องเที่ยว นำเที่ยวด้วยความรับผิดชอบ จัดเตรียมและนำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวกในการรับเข้า-ส่งออกด้วยความเรียบร้อย พัฒนากิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาธิตทักษะเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ใช้และสื่อสารภาษาไทยด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2, 3 และ 4 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวการท่องเที่ยวภูมิภาค วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เป็นผู้นำและบริหารคน พัฒนา ดูแลติดตามงานปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.