TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FPC-SUG-3-751500-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 สามารถจัดทำและรายงานผลการผลิตประจำวันอย่างถูกต้องและแม่นยำ และควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบการทวนกลับ สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ในแผนก และควบคุม ดูแลการใช้สารเคมี การจัดการสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบห้องปฏิบัติการ สามารถประสานงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในด้านระบบมาตรฐานให้สอดคล้องตามการดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากลตามที่โรงงานกำหนด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการเรียนรู้ 2. การทำงานเป็นทีม 3. ทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร 4. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5. ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง 6. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 7. มีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย 3. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 4. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2 อย่างน้อย 3 ปี 5. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3) และ 4) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3 ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมคุณภาพโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำตาล พนักงานวิจัย

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดทำและรายงานการผลิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและทันต่อกระบวนการผลิต
             ดูแลจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีให้ถูกต้องตามที่โรงงานกำหนด
             ปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อกำหนด
             ดูแลประสานงานทั้งในและนอกแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2 สามารถดูแลจุดเก็บตัวอย่างที่จัดทำไว้ให้คงสภาพใช้งานได้ดี ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง จัดเตรียมสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพได้ตรงตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบคุณภาพภาชนะบรรจุ และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประหว่างการบรรจุ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการเรียนรู้ 2. การทำงานเป็นทีม 3. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4. การตัดสินใจเบื้องต้น 5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 4
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาลชั้น 4 สามารถจัดทำงบประมาณการลงทุน การซ่อมแซมเครื่องมือและจัดอัตรากำลังที่ใช้ในกระบวนการ การจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่โรงงานกำหนด สามารถกำหนดวิธีการและควบคุมการเตรียมใช้สารเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์ให้ถูกต้อง สามารถสรุปผลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมดูแลการจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสม และให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. มีความสามารถในการวางแผนงานเพื่อสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความสามารถในการวางแผนงบประมาณ 5. มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล 6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.