TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพการกีฬาสาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย / ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             SPT-SPS-6-335903-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานในบุคคลกลุ่มพิเศษ นักกีฬาและคนพิการ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ ออกแบบโปรแกรม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประเมินผล การออกกำลังกายหรือฝึกกีฬา พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือการฝึกสมรรถภาพทางกาย สามารถวิจัยทางด้านการออกกำลังกายหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้ เข้าใจและรู้จักระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการทำวิจัยในคนและการทำวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในห้องปฎิบัติการได้ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 7 สาขา คือ นักกีฬาคนพิการ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ เวชศาสตร์ จิตวิทยา และการฝึกสมรรถภาพทางกาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือประสบการณ์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ 2. เป็นผู้สอบผ่านในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ “นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย” และปฏิบัติงานเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง อาจารย์ นักวิจัย

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1. มีองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในระดับที่ถ่ายทอดในทางปฏิบัติหรือทฤษฎีได้ หรือ 2. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 3. มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ5 เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 4. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 5. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 6. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ 7. ในกรณีที่ ได้คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5 มาแล้ว ให้เข้ารับการประเมินเฉพาะหนวยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 10411 ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10501 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ 10502 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะเลือก (เลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง) สาขานักกีฬาคนพิการ 10206 ฝึกนักกีฬาคนพิการ 10304 ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬาคนพิการ สาขาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 10403 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย 10404 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10405 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10406 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 10407 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาการฝึกสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย 10408 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
             ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
             ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
             ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
             พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพการกีฬาสาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สายงาน :
   ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถทดสอบ ออกแบบและทำการฝึกในนักกีฬาและบุคคลกลุ่มพิเศษ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย โดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ และแก้ปัญหาทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ชั้น 7
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ) เป็นผู้มีบทบาทเชิงรุกในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา อันมีผลกระทบระดับสูงต่อสังคม สามารถออกแบบวิเคราะห์โปรแกรม วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุป สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการออกกำลังกาย และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งออกแบบการวิจัยและทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและที่เกี่ยวข้อง จัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและเชื่อมประสานกับองค์กร ระดับสากลให้แก่หน่วยงานต่างๆ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.