TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพการกีฬาสาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย / ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             SPT-SPS-5-335902-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถทดสอบ ออกแบบและทำการฝึกในนักกีฬาและบุคคลกลุ่มพิเศษ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย โดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ และแก้ปัญหาทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/ องค์กรระดับชาติ/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และ เป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกายออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และนักกีฬาได้โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ปี หรือ 3. สอบผ่านและปฏิบัติงานเป็น “ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4”มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 4. เป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกายและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, นักวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายถึง พลศึกษา สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข นักสร้างเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1.มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือ 2.มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 3. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 4. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ 5. ในกรณีที่ได้คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4 มาแล้ว ให้เข้ารับการประเมินเฉพาะหน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 10105 แปลผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 10203 ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล 10204 ฝึกการออกกำลังกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ 10205 ฝึกนักกีฬา 10302 ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ 10303 ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬา 10305 ประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายและการฝึก 10402 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10410 ปฏิบัติงานช่วยการทำวิจัยหรือบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10501 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ 10502 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
             ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
             ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา
             ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
             แปลผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
             นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย
             นำการออกกำลังกายกลุ่มแบบผสมผสาน
             ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล
             ฝึกการออกกำลังกายในบุคคลกลุ่มพิเศษ
             ฝึกนักกีฬา
             ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไป
             ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
             ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬา
             ประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายและการฝึก
             ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
             ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
             ปฏิบัติงานช่วยการทำวิจัยหรือบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
             ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
             พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพการกีฬาสาขาการให้บริการทางด้านกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สายงาน :
   ปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานในบุคคลกลุ่มพิเศษ นักกีฬาและคนพิการ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ ออกแบบโปรแกรม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประเมินผล การออกกำลังกายหรือฝึกกีฬา พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือการฝึกสมรรถภาพทางกาย สามารถวิจัยทางด้านการออกกำลังกายหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้ เข้าใจและรู้จักระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการทำวิจัยในคนและการทำวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในห้องปฎิบัติการได้ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 7 สาขา คือ นักกีฬาคนพิการ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ เวชศาสตร์ จิตวิทยา และการฝึกสมรรถภาพทางกาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.