TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาจัดการซัพพลายเชน / บริหารจัดการซัพพลายเชน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             LOG-SPC-5-121301-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 ควรประกอบด้วย การมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เข้าใจถึงความสำคัญ ขั้นตอนการทำงาน และข้อจำกัดของส่วนงานต่างๆ ในซัพพลายเชน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและมองภาพรวมในการดำเนินงานของซัพพลายเชน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้และประเมินผลการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ในการทำงานในกระบวนการหลักที่เป็นองค์ประกอบภายในซัพพลายเชน อาทิเช่น การวางแผนความต้องการ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานหลักภายในซัพพลายเชน เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การเงินเบื้องต้น และ 3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักซัพพลายเชน ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 010101 - 010104

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพบริหารซัพพลายเชนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน และควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานของซัพพลายเชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Director) เป็นต้น

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วางแผนอุปสงค์และอุปทาน
             ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานของซัพพลายเชน
             ติดตามผลการดำเนินงานของซัพพลายเชน
             ประสานงานระหว่างองค์กรในซัพพลายเชน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาจัดการซัพพลายเชน
สายงาน :
   บริหารจัดการซัพพลายเชน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักซัพพลายเชน ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักกลยุทธ์ซัพพลายเชน) ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน) ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.