TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             LOG-TRN-3-132406-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง เรียกดูและบันทึกข้อมูลการขนส่งและเงื่อนไขการขนส่งจากระบบสารสนเทศ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง ทักษะในการขับและควบคุมยานพาหนะและทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์และควบคุมดูแลการนำสินค้าขึ้นหรือลง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง และการขับรถขนส่ง และ 3) มีใบอนุญาตขับรถขนส่งสาธารณะ (ทบ 2 ขึ้นไป) และ 4) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040109 - 040110

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน สาขาการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าทางถนน และปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้เทคโนโลยี

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             เตรียมความพร้อมปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
             ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางท่อ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางน้ำ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.