TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             RES-RPM-5-33154-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมโดยตลอดช่วงอายุของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ที่มีความซับซ้อน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงลึกและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (ระดับผู้บริหารระดับกลาง: ผู้จัดการฝ่าย) ทั้งการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ สามารถนำองค์ความรู้และนำทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการได้ สามารถให้ข้อเสนอแนะ และอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะ และอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ § ทักษะการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น § มีบุคลิกภาพที่ดี § มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น § มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี § เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์รับรู้ได้เชิงสำเร็จ (โดยตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการได้) เรียบร้อย ในช่วงเวลา 5 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            § ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป § กรณีไม่เป็นไปตามข้อแรกหากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้น5ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี § ปฏิบัติงานในสถานะนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น4 § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……NA…………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
             กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์
             วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมโดยตลอดช่วงอายุของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่ซับซ้อนและทีมงานมีจำนวนมาก มีส่วนร่วมในด้านการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการที่ซับซ้อน และทีมงานมีจำนวนมาก กำหนด (ระดับผู้บริหารระดับต้น: หัวหน้าส่วน หรือผู้จัดการแผนก) นโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการได้และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ § ทักษะการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น § มีบุคลิกภาพที่ดี § มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น § มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี § เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์รับรู้ได้เชิงสำเร็จ (โดยตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการได้) เรียบร้อย ในช่วงเวลา 3 ปี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.