TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาขาพัฒนาโครงการ / ผู้ปฏิบัติจะสามารถ ที่จะวิเคราะห์โครงการในแต่ละประเภท ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานในวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             RES-RPD-5-33151-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่ทำอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นที่ 5 มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนและวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่บนหลักพื้นฐานตามข้อกำหนดต่างๆ และตรงตามความต้องการทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ เชิงการตลาด และเชิงการเงิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปฏิบัติงาน และวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ § ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดี § มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น § มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี § เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            § ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า § กรณีไม่เป็นไปตามข้อแรกหากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี § มีความเข้าใจในด้านการวางแผนรูปแบบสินค้าในโครงการ (Product Concept) ด้านการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการวางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการขั้นวิชาชีพ § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง § มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ระดับภาคี (ถ้ามี)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ (ที่มีความสนใจจะวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย แนวราบ และแนวสูง) โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2520

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……NA………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วางแผนรูปแบบโครงการ
             สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ
             สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
             วางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาขาพัฒนาโครงการ
สายงาน :
   ผู้ปฏิบัติจะสามารถ ที่จะวิเคราะห์โครงการในแต่ละประเภท ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานในวิชาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
บุคคลที่ทำอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้นที่ 4 มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนและวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่บนหลักพื้นฐานตามข้อกำหนดต่างๆ และตรงตามความต้องการทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ เชิงการตลาด และเชิงการเงิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถปฏิบัติงาน และวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ § ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดี § มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น § มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี § เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6
บุคคลที่ทำอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นที่ 5 มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนและวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่บนหลักพื้นฐานตามข้อกำหนดต่างๆ และตรงตามความต้องการทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ เชิงการตลาด และเชิงการเงิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปฏิบัติงาน และวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ § ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดี § มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น § มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี § เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.