TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน / ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-REE-2-711101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่ · ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้ · ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีได้ · ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล - สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆและนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ · ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            · ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ปี (อย่างต่อเนื่อง) · เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ · ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ช่างซ่อมบำรุงในโครงการที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน
             ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา
             จัดทำรายงานความต้องการในการปรับปรุงอาคาร
             ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
สายงาน :
   ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดี ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่ · ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้ · ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจเพื่อปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ · ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางการสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน · ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ · ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล - สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการ จดบันทึกข้อมูล และนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ · ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้ · ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้ความเข้าใจการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ · ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถเจรจาต่อรองไกลาเกลี่ยข้อพิพาทและติดต่อสื่อสารและมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ · ทักษะในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น - สามารถจดบันทึก และคาดการณ์รายรับรายจ่ายเพื่อจัดทำเป็นงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารได้ · ทักษะในการกำหนดแผนงาน - สามารถวางแผนการทำงานของทีม แบ่งหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.