TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน / ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-REE-4-121903-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความสามารถเทคนิคชั้นสูงในการปฏิบัติงานและความหน้าที่รับผิดชอบ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน เป็นนักวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้พอสมควร สามารถทำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถอบรมและฝึกฝนพนักงานและบุคคลอื่นๆได้ ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่ · ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและสามารถปรับใช้รูปแบบการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกัน · ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน – มีความรู้เรื่องกระบวนการสร้างแรงจูงใจพนักงานและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ · ทักษะการสอนงาน – รู้และเข้าใจขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาและสอนงานพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ · ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ · ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการวางแผนงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ · ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้มีทักษะและมีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการสร้างทีมและสามารถกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังทีมงานในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จโดยมีแรงจูงใจและรางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี · ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความสามารถสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี · ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษาทางด้านกฎหมายก่อนนำไปใช้บังคับ · ทักษะด้านการประชุม - มีความรู้และประสบการณ์ในขั้นตอนการเตรียมการประชุม การจัดประชุม การดำเนินการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมและมติที่ประชุม และบรรลุผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม และตามกฎหมายที่กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            · ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี (อย่างต่อเนื่อง) · เป็นผู้ที่มีอายุ 23 ปีบริบูรณ์ · ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
             ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
             กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
             เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
             จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
             ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหน้าที่นิติบุคคล
             บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
             ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
             บริหารจัดการการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
สายงาน :
   ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.