TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน / ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             HLT-HRB-3-132400-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดการคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการกำกับดูแลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างเหมาะสมกับชนิดและประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังวัตถุดิบ/คลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือ (2) ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 2 อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 2. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้ 3. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 ที่ไม่เคยผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 2 และชั้น 3 4. ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 4 ต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หมายเหตุ
            N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดการคลังวัตถุดิบ
             จัดการคลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
             กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยอุปกรณ์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
สายงาน :
   ดำเนินการต่างๆให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ควบคุมคลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.