TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร / ปฏิบัติงานขับขี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUT-000-3-833100-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทาง สามารถขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัย 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับฝีมือ ระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานขับรถทัวร์โดยสาร : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี เช่น

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการขับรถทัวร์โดยสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             การจัดการก่อนและขณะเดินทาง
             การจัดการหลังการเดินทาง
             สื่อสาร กับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
สายงาน :
   ปฏิบัติงานขับขี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานอาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : พนักงานขับรถทัวร์โดยสาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 รถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง หรือรถ 30 ซึ่งมีขนาดของรถตั้งแต่ 8-15 เมตร
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2
มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางปฏิบัติในการขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.