TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์อาชีพนักพิสูจน์อักษร / ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์อักษรให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUB-000-3-264200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถตรวจต้นฉบับทั่วไปภายใต้การให้คำแนะนำของหัวหน้างานได้ ตรวจเทียบไฟล์ต้นฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามต้นฉบับเดิม รวมทั้งระบุจุดที่ต้องแก้ไขได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะ 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ เตรียมต้นฉบับเพื่อการพิสูจน์อักษร เตรียมเครื่องมือในการพิสูจน์อักษร จัดการตรวจสอบเนื้อหาและภาพระหว่างต้นฉบับกับอาร์ตเวิร์ก พิสูจน์อักษรอาร์ตเวิร์กโดยใช้พจนานุกรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา คุณลักษณะของนักพิสูจน์อักษรระดับปฏิบัติการต้องเป็นผู้มีความช่างสังเกต มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในงานพิสูจน์อักษรมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานการพิสูจน์อักษรหนังสือมาไม่ต่ำกว่า 2,400 หน้า (ขนาดหนังสือ 16 หน้ายก หากเป็นหนังสือขนาดอื่นให้เปรียบเทียบตามอัตราส่วน) 2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านอักษรศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นเนื้อหาเฉพาะทางของสำนักพิมพ์นั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาเลขานุการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์อักษร ผู้ประกอบอาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์, เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

หมายเหตุ
            -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             เตรียมต้นฉบับเพื่อการพิสูจน์อักษร
             เตรียมเครื่องมือในการพิสูจน์อักษร
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์อาชีพนักพิสูจน์อักษร
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์อักษรให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 4
มีความสามารถในการจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก กระตือรือร้นที่จะจัดทำคลังความรู้ของตนเอง สามารถตรวจต้นฉบับทั่วไปและเฉพาะทางได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถสอนงานบุคคลอื่นได้ โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 นอกจากต้องมีสมรรถนะในชั้น 3 แล้ว ยังต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ เตรียมข้อตกลงการพิสูจน์อักษรร่วมกับบรรณาธิการ วางแผนการบริหารงานพิสูจน์อักษร ตรวจทานความเรียบร้อยสมบูรณ์ของต้นฉบับเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่บรรณาธิการ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบต้นฉบับ และคุณลักษณะของนักพิสูจน์อักษร เชี่ยวชาญ ระดับต้น ต้องเป็นผู้มีความช่างสังเกต มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักพิสูจน์อักษร ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.