TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล / ปฏิบัติงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             WEL-PTL-3-72127-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ยาก ต้องใช้ความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตที่กำหนด ทำงานภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมทิกชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1.เตรียมการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อตามแบบงาน, 2.เชื่อมทิกรอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ 3.ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ 4.ปฏิบัติงานเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย 5.ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมทิกชั้น 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย พัฒนาตนเองเสมอ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร และมีความตระหนักทางด้านคุณธรรม การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล
             เตรียมการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อตามแบบงาน
             เชื่อมทิกรอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ
             ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ
             ปฏิบัติงานเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล
สายงาน :
   ปฏิบัติงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างเชื่อมทิก ชั้น 3
ช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[ปานกลาง]
ช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อม ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.