TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล / ปฏิบัติงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FDS-000-5-216301-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณ์แฟชั่นและกำหนดนโยบายการออกแบบโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ทางด้านการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า มากขึ้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบร่วมข้อมูลในการจัดจำหน่ายคอลเลคชั่น (Collection) ที่มาจากฝ่ายการตลาด และสามารถฝึกอบรมคนอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ทำในกลุ่มผู้จัดการงานด้านออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการออกแบบขั้นสูง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบ การบริหารการจัดจำหน่าย เชิงพาณิชย์ บุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย กลุ่มการทำงานในระดับผู้จัดการ (Design Manager)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้า ต้นแบบ เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
             ตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าตามใบสั่งผลิตให้ตรงกับแนวคิดการออกแบบ
             รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าของคอลเลคชั่น (Collection) ที่ผ่านมาจากฝ่ายการตลาด
             ประมวลผลการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาการออกแบบคอลเลคชั่น (Collection) แฟชั่นเสื้อผ้าต่อไป
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล
สายงาน :
   ปฏิบัติงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพช่างเชื่อมแม็ก ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อม ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.