TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ / ปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PRT-PRS-4-312200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้ 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวส. ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 4 ต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             แก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
             กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
             ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
             แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
             รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
             ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพการพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 3
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพ และสรุปผลวิเคราะห์และตรวจสอบย้อนกลับของผลการตรวจสอบได้ 1.
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 5
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มีสมรรถนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และการบริหารคุณภาพได้ 1.

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.