TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> กลุ่มงานผ้าทอ / ผลิตผ้าทอเพื่อการอนุรักษ์และศิลปะร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             CRA-HPX-3-731804-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้อมสีเส้นใย และการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคยกดอก โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 5. มีการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้าน ผ้าทอและผลงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต ผ้าทอ เช่น งานย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์ งานทอผ้าด้วยเทคนิคยกดอก เก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ เป็นต้น 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ
            ……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ย้อมสีเส้นใยสำหรับผ้าทอที่ผลิตด้วย เทคนิคยกดอก
             ทอผ้าด้วยเทคนิคยกดอก
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   กลุ่มงานผ้าทอ
สายงาน :
   ผลิตผ้าทอเพื่อการอนุรักษ์และศิลปะร่วมสมัย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 3
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 4
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขางานทอผ้า อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.