TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ / ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             MLD-RBB-4-721101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อนโดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการปรับแต่ง ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา รวมถึงควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ยางโดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องอัด และฉีดยาง รวมถึงวัสดุ ชิ้นงาน อุปกรณ์ การขนย้ายแม่พิมพ์ การติดตั้ง ถอดแม่พิมพ์ การปรับตั้งแม่พิมพ์ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมการทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติของแม่พิมพ์ ตลอดจนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสาร 2. การทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 4. การเรียนรู้ 5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับจำนวน 2 หน่วย 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่ซับซ้อนและควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ รวมถึงการทดลองแม่พิมพ์

หมายเหตุ
            N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน
             ทดลองแม่พิมพ์ยาง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.