TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> จัดจ้าง / จัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             LOG-POC-4-332300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้นและติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน 3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง 4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ ( Procurement Supervisor) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Assistant Procurement Manager) ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อ (Procurement Specialist) เป็นต้น 3323 ผู้จัดซื้อ

หมายเหตุ
            ……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น
             ติดตามการส่งมอบและประเมินผลผู้ขายผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   จัดจ้าง
สายงาน :
   จัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้าหรือบริการ และดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ 3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 5
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ และจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร 3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.