TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน / ควบคุมเครื่องบิน

สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AVT-PLT-4-315301-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย หาข้อสรุป และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง นำการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และประเมินผล นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4) ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกมีศักยภาพเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. ศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักบินที่หนึ่งผู้ควบคุมอากาศยานหรือนักบินผู้ช่วยอาวุโสที่ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกมีชั่วโมงบินมากกว่า 1500 ชั่วโมงขึ้นไป

หมายเหตุ
            ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
             ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
             ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
             บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
             บริหารจัดการเชื้อเพลิง
             นำร่องเครื่องบิน
             บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
             นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
             นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน
สายงาน :
   ควบคุมเครื่องบิน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 3
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4) ในการประกอบอาชีพมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 5
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลางมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักบินชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 6
             สาขาวิชาชีพการบินสาขานักบิน อาชีพนักบินชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.