TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             GPW-GEN-3-313101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถปฏิบัติงานประจำในการสำรวจศักยภาพและแหล่งวัตถุดิบ พร้อมตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของวัตถุดิบ ทบทวนข้อมูลการใช้วัตถุดิบ สถิติการจัดซื้อ และประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบในปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ระบบการตลาดและการจัดส่งเพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการทำสัญญาตามนโยบายและเจรจาต่อรองการจัดซื้อ บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการด้านสัญญาและเอกสารการจัดซื้อ ทำการบันทึกและรายงานข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลเชิงเทคนิคของวัตถุดิบได้ รวมถึงการมีทักษะการติดต่อประสานงาน การรวมงานกับผู้อื่น และทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ฟไ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฏิบัติงานจัดหาวัตถุดิบ

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
             ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานความปลอดภัย อาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอกระบบ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าด้านระบบไฟฟ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.