TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FPC-MPD-6-312203-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 นั้นจะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบด้านการบริหารการผลิต ด้านการบริหารการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารการซ่อมบำรุง และด้านการบริหารงานการประกันและการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปฏิบัติงาน วางแผน จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานที่สังกัดในความรับผิดชอบตลอดจนงานทางด้านการปกครอง บังคับบัญชา การประสานงาน โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ซึ่งในระดับชั้นนี้จะต้องมีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ทักษะในการสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร 3. สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. สามารถนำทักษะในสาขาวิชาชีพอื่นมาประยุกต์ใช้ได้ 5. สามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทั้ง 10 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพใดๆใน ชั้น 5 มาก่อน หรือเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงยอมรับในอุตสาหกรรมแปรรูปนม 3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารในอุตสาหกรรมแปรรูปนม อย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในอนาคต
             บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
             กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างเหมาะสม
             วางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
             เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมด้วยการบูรณาการเข้ากับเทคนิคการบริหารอื่น ๆ
             สร้างทีมงานที่สอดคล้องกับระบบงาน และนวัตกรรมในการทำงานภายในองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
             สร้างแรงจูงใจ และระบบการให้รางวัลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
             พัฒนาทักษะ ความรู้ และทัศนคติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่มีความเป็นเลิศ
             วางระบบการควบคุม ประเมินผล และบริหารองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ควบคุม กำกับดูแลองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5 นั้น จะสามารถดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุง ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน 2. สามารถนำทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 3. การมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงาน 4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 5. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 6. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.