TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FPC-MPD-4-312202-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4 นั้นจะสามารถดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุงที่กำหนด การตรวจสอบการซ่อมบำรุง สรุปผลการซ่อมบำรุง ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร พร้อมทั้งการปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงให้สามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสาร 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 มาก่อน 3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 3 ร่วม หรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค ช่างอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
             สรุปผลการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3 นั้น จะสามารถดำเนินการจัดทำการซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการซ่อมบำรุง และสรุปผลการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะการเรียนรู้ 3. การทำงานเป็นทีม 4. การตัดสินใจเบื้องต้น 5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5 นั้น จะสามารถดำเนินการวางแผนการซ่อมบำรุง ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน 2. สามารถนำทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 3. การมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงาน 4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 5. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 6. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.