TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ / สนับสนุนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             HLT-MNT-4-251100-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการเชิงระบบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้แก้ปัญหากระบวนการทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศทางการแพทย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ - คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น หรือ - ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสารสนเทศทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            · นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ · นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ · ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             อธิบายหลักการการทำงานระบบสารสนเทศทางการแพทย์
             รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุความต้องการทางธุรกิจการแพทย์
             แปลความต้องการทางธุรกิจเป็นฟังก์ชันงานระบบคอมพิวเตอร์
             วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน
             แนะนำการปรับปรุงกระบวนการทำงานในสถานพยาบาล
             จริยธรรมสำหรับนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์
สายงาน :
   สนับสนุนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 5
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการกระบวนการในการทำงาน หรือการให้บริการ โดยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.