TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ / สนับสนุนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             HLT-MNT-4-252300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางการวิเคราะห์ พัฒนา และติดตามโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการปฎิบัติงานขององค์กร, ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายพร้อมทั้งบูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร เข้าด้วยกัน, ให้ความรู้และทักษะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน, ติดตั้ง กำหนดคุณสมบัติ ทดสอบ บำรุงรักษา และบริหารระบบเครือข่าย จัดทำและดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเครื่องบนระบบเครือข่าย (network inventory) จัดทำบันทึกข้อวินิจฉัยและการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย ติดตามดูการจราจร กิจกรรม ขีดความสามารถ และการใช้งานบนระบบเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนงานระบบเครือข่ายได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา - ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 3 มาแล้ว - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ชั้น 3 มาแล้ว หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง -ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            · นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ · นักวิเคราะห์ระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) · นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย · ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ · นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ · ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
             ดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
             ดูแลความพร้อมใช้ระบบเครือข่าย
             จริยธรรมสำหรับนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์
สายงาน :
   สนับสนุนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 3
มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางด้านบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์ฮาร์ทแวร์และซอฟท์แวร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างสถานพยาบาล ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ประสานงานและติดตามงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายกับบริษัทคู่สัญญา ตรวจสอบคุณภาพงานเดินสายระบบเครือข่ายให้ได้งานที่มีคุณภาพ สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (HealthcareNetwork Administrator) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Business Analyst) ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.