TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาเครื่องมือประมง / ใช้เครื่องมือประมง จัดการเครื่องมือประมงซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษา เครื่องมือประมงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนการควบคุมการทำงานประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             MRT-MFT-2-622203-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2 จะมีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบสามารถเก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบได้มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บสัตว์น้ำที่จับมาได้ และสามารถขนย้ายสัตว์น้ำได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1) เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 1.2) เป็นผู้ที่มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 1.4) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 1.5) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือ 1.6) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนครอบไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือ 1.7) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง หรือ 1.8) เป็นผู้ที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประมงอวนครอบชั้น 1 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฎิบัติงานบนเรือประมง

หมายเหตุ
            ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบ(Falling Nets)
             ดูแลรักษาสัตว์น้ำ
             เลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บ สัตว์น้ำ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาเครื่องมือประมง
สายงาน :
   ใช้เครื่องมือประมง จัดการเครื่องมือประมงซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษา เครื่องมือประมงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนการควบคุมการทำงานประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 1
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 1 จะมีทักษะในการใช้งานเครื่องมือประมงประเภทอวนครอบและสามารถเก็บรักษา ดูแลสัตว์น้ำที่จับมาได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 3 จะมีทักษะในการดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนครอบสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเรือ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักประมงอวนครอบ ชั้น 2
นักประมงอวนลอย ชั้น 2
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[มาก]
นักประมงอวนลาก ชั้น 2
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[มาก]
นักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 2
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[ปานกลาง]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนครอบ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมงอาชีพนักประมงอวนลาก ชั้น 3


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.