TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ / แมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             MCT-000-3-311500-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคจากการใช้คู่มือ แบบสั่งงาน แบบไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            • ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 12 หน่วย • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ - พนักงานที่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 3 ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ • ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
             อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจำแนกประเภทของชิ้นส่วนทางกลที่กำหนดตามมาตรฐานการผลิต
             ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
             ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล
             ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
             ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
             ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์
             ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
             ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
             ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ
             เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
             บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
สายงาน :
   แมคคาทรอนิกส์
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : N/A
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : N/A
ข้อมูลเบื้องต้น : ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วนมูลค่า ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมู...(ดูเนื้อหาเพิ่มเติม)
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ในการติดตั้ง วัด ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางด้านช่างเทคนิคทางกลและไฟฟ้าแบบบรูณาการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.