TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย / ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             EVM-IWM-4-325700-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ระบุความเป็นอันตรายและดำเนินการแจ้งเหตุและดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณที่เกิดเหตุ การปฏิบัติงานของผู้มีระดับคุณวุฒิที่ 4 มีความคล้ายคลึงผู้มีระดับคุณวุฒิที่ 3 แต่มีระดับความยากและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยต้องสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคสนามในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับความเข้มข้นที่มีผลต่อสุขภาพในระดับที่เป็นอันตรายในทันที (Immediately Dangerous to Life or Health) พร้อมบ่งชี้อันตรายและระบุมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากต้องเข้าปฏิบัติการในบริเวณที่มีความอันตรายสูง เช่น ในบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีการรั่วไหล หรือมีอุบัติเหตุที่นำมาสู่การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ดำเนินการสกัดกั้น กักกัน กักเก็บ และควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายในบริเวณจุดเกิดเหตุได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ดำเนินการขนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ผ่านเขตลดการปนเปื้อน และส่งมอบผู้ป่วยให้รถฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศีกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง 2. ผ่านการอบรม OSHA 29CFR 1910.120 (HAZWOPER) 40 ชั่วโมง หรือ Hazardous Materials Incident Response Operations (HMIRO; EPA 165.5) หรือ Emergency Response to Hazardous Material Incidents (ERTHMI; EPA 165.15) หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการอบรมทบทวนทักษะความรู้ OSHA HAZWOPER Refresher 8 ชั่วโมงทุกปี 4. ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับ Technician 5. ผ่านการอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) หรือเทียบเท่า 6. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านกากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
สายงาน :
   ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 3
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ระบุความเป็นอันตรายและดำเนินการแจ้งเหตุ มีความสามารถในการระบุสมบัติของสารอันตราย และอธิบายระดับการรับสัมผัสสารเคมีที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) และรหัสปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Action Code) รวมทั้งระบุมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้นการรั่วไหล ควบคุมการแพร่กระจาย และนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ตามคู่มือการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Guidebook) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในทุกระดับและรู้ข้อจำกัดของอุปกรณ์และร่างกายของตน สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดความปนเปื้อนในอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และบ่งชี้อันตรายและระบุมาตรการลดความเสี่ยงจากค่าที่ตรวจวัดและจัดตั้งเขตความปลอดภัยในระดับต่างๆเพื่อปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มีความรู้และทักษะในการดำเนินการป้องกันและสกัดกั้นการรั่วไหลป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีอันตราย ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และระบบบัญชาการเหตุการณ์
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 5
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ระบุความเป็นอันตรายและดำเนินการแจ้งเหตุ ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณที่เกิดเหตุและในจุดเกิดเหตุ สามารถวางแผนและเตรียมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างสอดคล้องกับหลักกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สามารถระบุสมบัติของสารเคมี ปฏิกิริยาอันอาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้แก่หน่วยปฏิบัติการ มีทักษะในการปฏิบัติงานและความรู้เชิงลึกในการระบุวิธีการจัดการอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลสารเคมีในการดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีทักษะในคิดวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่การทำงานเกิดปัญหาขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในการให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.