TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             EVM-CWM-4-313901-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถควบคุมระบบจราจรและการขนถ่ายของเสีย ควบคุมประเภทของเสียที่รับกำจัดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานที่ฝังกลบ สามารถอธิบายกระบวนการดำเนินการฝังกลบ ควบคุมการดำเนินการฝังกลบ ควบคุมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ฝังกลบ สามารถระบุและควบคุมสิ่งรบกวนบริเวณหลุมฝังกลบได้ สามารถจัดสรรงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายงานได้ ระบุขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบ สามารถตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ฝังกลบ สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบ จัดทำแผนกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการฝังกลบ รวมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3. หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ควบคุมการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
             ตรวจสอบการดำเนินงานในสถานที่ฝังกลบ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ให้บริการรับจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ให้บริการรับจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.