TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PSI-INJ-2-814202-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์และตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระดับรับคำสั่งและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ 2. ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน 3. การแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบในการปฏิบัติงานประจำได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีเครื่องมือ และ ข้อมูลพื้นฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 2.1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 ได้ 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ
            หน่วยสมรรถนะร่วม1 หน่วย ได้แก่ 0000 หน่วยสมรรถนะ 2 หน่วย ได้แก่ 0121 และ 0122

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
             ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
             ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ใน อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3 จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระดับรับคำสั่งและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ 2. ทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 3. แก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.