TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ / พัฒนาตนเอง

สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ILS-IED-4-235310-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            1. ความรู้และทักษะภาษาไทย 1.1 สื่อสารภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 1.2 มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ 1.3 มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยในบริบทต่าง ๆ 2. ทักษะการสอน 2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีทักษะที่ชำนาญการในการวางแผนการเรียนการสอนรายคาบให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหา และระยะเวลา มีการกำหนดกิจกรรมแบบบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาและมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมทักษะการคิดที่มีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 2.2 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และส่งเสริมทักษะการคิด มีการใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดแทรกความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 3. พัฒนาตนเอง คิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้อันนำไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สอนอื่น ๆ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 1.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1.3.1 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือองค์กร หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้) 1.3.2 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาโทภาษาไทยหรือวิชาเลือกเสรีภาษาไทยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2 วิชา 1.3.3 ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 1.3.4 ผ่านการอบรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 1.3.5 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 1.4 เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้) 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ 2.1 มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 2.2 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (CU-TFL) ครบทั้ง ๔ ทักษะ ระดับ Advanced ขึ้นไป หรือผ่านการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ๔ เทียบมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ทุกทักษะ หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด) 2.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 2.3.1 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หรือสาขาการสอนภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่สอง หรือศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 รายวิชา 2.3.2 ผ่านการอบรมความรู้ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการอบรมเท่านั้น) ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 2.4 วีซ่าไม่หมดอายุ ณ วันที่เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
             มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ
             มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยในบริบทต่าง ๆ
             วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรายคาบอย่างชำนาญการ
             ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
             พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
             พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างชำนาญการ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
สายงาน :
   พัฒนาตนเอง
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3
1. ความรู้และทักษะภาษาไทย 1.1 สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ดี 1.2 มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยเบื้องต้น 1.3 มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยเบื้องต้น 2. ทักษะการสอน 2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน สามารถวางแผนการเรียนการสอนรายคาบให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบทเรียน (ของรายวิชา) ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีการกำหนดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาเป็นสำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 2.2 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 3. พัฒนาตนเอง คิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง และวางแผนการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 5
1. ความรู้และทักษะภาษาไทย 1.1 สื่อสารภาษาไทยในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดี 1.2 มีความรู้เรื่องลักษณะภาษาไทยที่ซับซ้อน 1.3 มีความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรมไทยที่ซับซ้อน 2. ทักษะการสอน 2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการวางแผนการเรียนการสอนรายคาบให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียน รวมทั้งการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหา หลักสูตร และระยะเวลา มีการกำหนดกิจกรรมแบบบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้งการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาและมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมทักษะการคิด ที่มีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับภาษาของผู้เรียน 2.2 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน มีระดับฝีมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยอิงหลักทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา มีการสอดแทรกเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน และสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการวัดและวัดผลด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 3. พัฒนาตนเอง คิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 4
ผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
ผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[ปานกลาง]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.