TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม / ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ILS-IED-5-235307-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ผู้สอนภาษาเวียดนามในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การสอบทักษะภาษาเวียดนาม ที่ระดับ C1 สำหรับชาวไทย และที่ระดับ C2 สำหรับชาวต่างชาติ และมีระดับฝีมือในการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามได้อย่างมืออาชีพ รู้จักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบ มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยอิงหลักทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการวัดและวัดผลด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการสะท้อนคิด และนำผลจากการสะท้อนคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยู่เป็นนิจด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาเวียดนามหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย 1.1 ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา 1.2 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ C1 ขึ้นไป 1.3 มีประสบการณ์ทางการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ อย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 1.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ 1.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 1.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 1.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ 2.1 วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา 2.2 มีคะแนนสอบมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ C2 ขึ้นไป 2.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาเวียดนามอย่างน้อย 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสมาคมหรือชุมชนที่ผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและสามารถนับสะสมประสบการณ์ได้) หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง 2.4 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ 2.4.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 2.4.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.4.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้สอนภาษาเวียดนามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ วิชาการทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
             วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
             ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
             พัฒนาบทบาทในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
             พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม
สายงาน :
   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4
ผู้สอนภาษาเวียดนามในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบมาตรฐานมาตรฐานทักษะภาษาเวียดนาม (V-test) ที่ระดับ B2 ขึ้นไป สำหรับชาวไทย และที่ระดับ C1 ขึ้นไป สำหรับชาวต่างชาติ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารและหลักสูตร สามารถกำหนดเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการเชื่อมโยงกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง มีการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีการคิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม และความสามารถด้านภาษาเวียดนาม แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผน พัฒนาตนเองต่อไป

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 5
ผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 5
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.