TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์(Hardware) / ปฏิบัติงานด้าน Hardware ให้ได้มาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ICT-HWS-5-216300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้มีสมรรถนะการทำงานโดยใช้ทักษะการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฏีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สามารถอบรมและฝึกฝนบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสมรรถนะ ได้แก่ การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5 ได้ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4 แล้วโดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 8 ปี หรือมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน สุขภาพ และงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ
            ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น
             ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์(Hardware)
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้าน Hardware ให้ได้มาตรฐานอาชีพ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4
เป็นผู้มีสมรรถนะการทำงานโดยใช้ทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ในการหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสมรรถนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.