TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ / ปฏิบัติงานด้านการงานครัวตามมาตรฐาน อาชีพ (ขนมอบ)

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             THR-HOH-3-512000-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3 เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนอรายงาน รักษาระบบการเงินและบัญชี สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ สามารถ สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอาหาร สินค้า และบริการ สามารถสร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง จัดแสดงขนมประเภทต่าง ๆ จัดเตรียมและจัดแสดงขนมประเภท เค้กชั้น เค้กไม่มีแป้งและเค้กทั่วไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย และชั้น 3 จำนวน 12 หน่วย รวมทั้งหมด 32 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            Demi Chef

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
             นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
             จัดทำและนำเสนอรายงาน
             รักษาระบบการเงินและบัญชี
             อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
             สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
             สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
             จัดเตรียมอาหาร สินค้าและบริการ
             สร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
             ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง
             จัดแสดงขนมประเภทต่าง ๆ
             จัดเตรียมและจัดแสดงขนมประเภท เค้กชั้น เค้กไม่มีแป้งและเค้กทั่วไป
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้านการงานครัวตามมาตรฐาน อาชีพ (ขนมอบ)
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2 เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก จัดเตรียมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลต จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4 เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน จัดทำและนำเสนอรายงาน จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของ พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้ ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan) สามารถพัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้นำและบริหารคน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
พ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3
แม่บ้านในโรงแรม ชั้น 1
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
แม่บ้านในโรงแรม ชั้น 2
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
แม่บ้านในโรงแรม ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
พ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[มาก]
พ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 4
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.