TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน / ปฏิบัติงานป้องกันอันตราย และจัดการให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานถูกสุขลักษณะ และสุขภาพอนามัย

สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             WPS-HLS-5-541902-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถปฏิบัติงานเป็นนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับผู้ชำนาญการ (Professionally Qualified) ที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ละสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1) ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 5 ทั้ง 6 หน่วยสมรรถนะ 2) ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ 2.2ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่มีหน้าที่ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 50% ของเวลาการทำงานเต็มเวลา โดยงานเต็มเวลา (Full-time) หมายถึงการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 2.3ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่มีหน้าที่ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี 3) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างถูกต้อง
             ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างถูกต้อง
             ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างถูกต้อง
             ชี้บ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสในการทำงาน
             ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk assessment) ในการทำงานทุกกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานของของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
             ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ครอบคลุมอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazards) ทุกประเภท
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน
สายงาน :
   ปฏิบัติงานป้องกันอันตราย และจัดการให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานถูกสุขลักษณะ และสุขภาพอนามัย
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
สามารถปฏิบัติงานเป็นนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีทักษะในการบริหารจัดการวิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.