TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             GPW-GEN-4-313110-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถวางแผนการบริหารจัดการการผลิตและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ ควบคุมระบบจัดเก็บก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และระบบกำจัดความชื้น ควบคุมระบบจ่ายก๊าซชีวภาพ ควบคุมระบบอัดแรงดันก๊าซชีวภาพ ตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน บันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น ซ่อมบำรุงตามแผน PM บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาทเกี่ยวข้องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฏิบัติการฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในการซ่อมบำรุงในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
             วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
             ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในด้านการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
             บริหารจัดการการผลิตและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ
             ควบคุมระบบผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3
สามารถติดต่อประสานงาน และรวบรวมข้อมูลความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ของส่วนกระบวนการผลิตได้ สามารถเตรียม และดำเนินการด้านสัญญา เอกสารการจัดซื้อ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ และบัญชีสถิติการจัดซื้อ สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ได้แก่ระบบกรอง ระบบผลิตน้ำปะปา RO และน้ำอ่อน ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการใช้น้ำในอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนและบริหารการผลิต รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดการบริหารคลังวัตถุดิบ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.