TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             GPW-GEN-3-313104-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            สามารถเตรียมกระบวนการป้อน และกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงสู่กระบวนการผลิตความร้อน ติดต่อประสานงานด้านวัตถุดิบกับฝ่ายบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระบบลำเลียงวัตถุดิบ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่วนผสมเพื่อส่งวิเคราะห์ตามข้อกำหนด สามารถควบคุม/ปรับแต่ง การเผาไหม้ให้สมบูรณ์และมีเสถียรภาพเสมอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเบื้องต้น และปฏิบัติงานการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตามแผนการบำรุงรักษา ควบคุมและตรวจเช็คการทำงานของหม้อไอน้ำและระบบน้ำ ตรวจสอบ/ทดลองการทำงานของระบบ Safety ของหม้อไอน้ำเป็นประจำ ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิต โดยรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง ทำแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักร มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฏิบัติงานในส่วนการควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดูแลการผสมวัตถุดิบ
             ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ
             วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
             ควบคุมการทำงานระบบห้องเผาไหม้
             ควบคุมการทำงานระบบหม้อไอน้ำ
             ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า
             ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน
             เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหากระบวนการผลิตความร้อน
             ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4
สามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านการลำเลียงและระบบลำเลียงวัตถุดิบ ควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควบคุมการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฝ่ายลำเลียงวัตถุดิบ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของระบบและปัญหา ควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตทั้งหมด ตรวจสอบ/บันทึก/รายงานสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานความร้อน วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน ตรวจวัดและเก็บข้อมูลการผลิตและใช้พลังงานความร้อน จัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบของกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานความร้อนให้เป็นไปตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน และรายงานผลการดำเนินงาน บันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง สามารถออกแบบแผนประเมิน และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาการใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล สภาพการใช้งาน เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง จัดทำแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดการบริหารคลังวัตถุดิบ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.