TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบินสาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร / สนับสนุนการบินภาคพื้นดินในอาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงาน

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AVT-GDI-3-242300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องตารางการปฏิบัติหน้าที่ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) 4. บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน และท่าอากาศยาน คุณสมบัติ/ข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ 1. สมรรถนะทุกสมรรถนะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ International Standards ของ IATA Ground Operations Manual–IGOM ที่มีอยู่ใน Reservation Service Manual และ Airport Handling Manual (เช่น Aircraft Emergency Procedures & Aircraft/Airport Security Procedures) 2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้) a. กฎข้อบังคับของผู้ประกอบการ เช่น Ground Operation Manual, Passenger Service Manual b. กฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ เช่น Airport Operation Procedure, Emergency Response Procedure ของสนามบินนั้น c. คู่มือของผู้มีส่วนได้-เสียทางธุรกิจ เช่น DCS (Departure Control System) manual, World Tracing System เป็นต้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป

หมายเหตุ
            ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
             ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
             จัดทำแผนตารางปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ
             จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบินสาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร
สายงาน :
   สนับสนุนการบินภาคพื้นดินในอาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงาน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 4
มีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและซับซ้อน หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.