TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม / ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน

สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AVT-FTN-5-315302-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            1.สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4 ทำการออกแบบงานปรับปรุงแก้ไขเครื่องฝึกบินจำลอง ทำการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลองในขั้นสูง และควบคุมคุณภาพเครื่องฝึกบินจำลอง ทำการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและงานออกแบบการปรับปรุงแก้ไขเครื่องฝึกบินจำลอง ทำการวางแผนการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกบินจำลองและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง อย่างน้อย 4 ปี 2. ใบรับรองการ ผ่านหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน Basic Aircraft General ใบรับรองการ.ผ่านหลักสูตรการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับ Simulator Operation and Maintenance 4. ใบรับรองการผ่านหลักสูตรการอบรมเฉพาะแบบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง Type Aircraft Technical อย่างน้อย 1 aircraft type 5. ใบรับรองผู้ทำการฝึกอบรม(จากหน่วยงานต้นสังกัด) คุณสมบัติ 1. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง อย่างน้อย 4 ปี 2. ผ่านหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน Basic Aircraft General ผ่านหลักสูตรการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับ Simulator Operation and Maintenance 4. ผ่านหลักสูตรการอบรมเฉพาะแบบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง Type Aircraft Technical อย่างน้อย 1 aircraft type 5. ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกอบรม (จากหน่วยงานต้นสังกัด) 6. วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข software การทำงานของอุปกรณ์ในเครื่องฝึกบินจำลอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค/วิศวกรประจำเครื่องฝึกบินจำลอง

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องฝึกบินจำลองตามมาตรฐานสากล
             ดูแลการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่ให้นักบินใช้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของการฝึกอบรมนักบิน
             จัดเตรียมเครื่องฝึกบินจำลองตามตารางการฝึกบิน
             ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องฝึกบินจำลอง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม
สายงาน :
   ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านความปลอดภัยและนิรภัยการบิน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการบินสาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.