TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพบริการทางการเงินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี / ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้าโดยทั่วไป

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FIS-000-2-331300-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นต้น ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ดังนี้ 1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี และ - ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี 1.2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาอื่นๆ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่การบัญชีหรือระดับอนุปริญญา สาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่การบัญชีหรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่การบัญชีและ - ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงิน
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
             ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
             ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพบริการทางการเงินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
สายงาน :
   ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้าโดยทั่วไป
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สามารถปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีที่มีความซับซ้อนระดับขั้นกลาง สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชีได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการบัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งทำปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบทดลองก่อนการปรับปรุงบัญชี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.