TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ / ดำเนินงานด้านเทคนิค

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AAM-FIM-2-265420-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ตามใบสั่งงาน และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์ และตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2 1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Runner อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ 1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Man อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) และสนับสนุนการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้แก่ Grip Man

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
             จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
             ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
             ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สายงาน :
   ดำเนินงานด้านเทคนิค
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างกริป (Grip Man) ชั้น 2
ช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[มาก]
ช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
ผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ชั้น 1
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Key Grip) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operator) ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Key Rig) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Man) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Electrician) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.