TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น / วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นและความต้องการของผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FDS-000-5-216302-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น และกำหนดนโนบายการออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเผื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่าย คอเลคชั่น (Collection) ที่มาจากฝ่ายการตลาด และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ทำในกลุ่มผู้จัดการงานด้านออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการออกแบบขั้นสูง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบ การบริหารกลยุทธ์การจัดจำหน่าย เชิงพาณิชย์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับการจัดจำหน่าย บุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย กลุ่มการทำงาน ในระดับผู้จัดการ (Design Manager)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วางแผนการประชุมทีมงานแฟชั่นเครื่องหนังเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การออกแบบภายในองค์กร
             พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังต้นแบบเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
             วางแผนร่วมกับทีมผลิตแฟชั่นเครื่องหนังตามคอลเลคชั่น (Collection)
             รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่ายแฟชั่นเครื่องหนังของคอลเลคชั่น (Collection) ที่ผ่านมาจากฝ่ายการตลาด
             ประมวลผลการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาการออกแบบคอลเลคชั่น (Collection) แฟชั่นเครื่องหนังต่อไป
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น
สายงาน :
   วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นและความต้องการของผู้บริโภค
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง ติดตามแผนงาน แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคได้ด้วยตนเอง
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 6
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ บุคคลที่ได้รับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ซับซ้อน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ประชุมเพื่อสื่อสารภายในองค์กร กำหนดนโยบาย กลยุทธ์องค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาในการออกแบบครั้งต่อไป

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.