TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FDS-000-4-216302-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง ติดตามแผนงาน แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ทำงานในกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) รวมทั้งการสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง กำหนดแนวคิดจากข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น เพื่อใช้ออกแบบ และตัดสินใจหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้ชำนาญการในการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง (Head Designer)

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ติดตามการสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (Prototype) แฟชั่นเครื่องหนัง
             วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังต้นแบบและทดลองใช้งานจริง
             ตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังตามใบสั่งผลิตให้ตรงกับแนวคิดการออกแบบ
             ติดตามผลการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังในเชิงพาณิชย์หลังการจัดจำหน่าย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นและนำมาประยุกต์ใช้ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง การออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิด และการปฏิบัติหลากหลาย ประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดของแบรนด์ มีการจัดประชุมประดับทีมงานโดยกำหนดแนวคิดในการออกแบบ และร่วมวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น และกำหนดนโนบายการออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเผื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่าย คอเลคชั่น (Collection) ที่มาจากฝ่ายการตลาด และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.