TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             FDS-000-4-216303-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย จะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เฉพาะทางด้านนักออกแบบรูปแบบการแต่งกายมากขึ้น มีส่วนร่วมในการศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบในครั้งต่อไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพนี้ มีความรู้แล้วเข้าใจภาษาต่างประเทศ และศาสตร์ของแฟชั่นชั้นสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบเครื่องแต่งกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องแต่งกายรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแบรนด์ มีส่วนร่วมในการศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             กำหนดแนวความคิดในการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายเชิงพาณิชย์ให้ตรงกับนโยบายขององค์กร
             นำเสนอแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
             ร่วมศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ด้วยการออกแบบรูปแบบการแต่งกาย
             วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายจะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลายด้านการออกแบบรูปแบบการแต่งกาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น ให้ตรงกับแนวคิดของแบรนด์ ติดตามแผนงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.