TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนครื่องบิน / ต้อนรับบนเครื่องบิน (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) จัดการความปลอดภัยของผู้โดยสารอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน

สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AVT-FAD-3-511101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยาน ชนิดของอากาศยาน และส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของอากาศยาน เข้าใจถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในเที่ยวบินสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ มีทักษะในการสื่อสารภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ มีมารยาทที่ดีในการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน รู้ถึงการดูแลสุขอนามัยในการบริการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้โดยสาร ลูกเรือ รู้ถึงวิธีเก็บรักษาอาหาร และเครื่องดื่มอย่างถูกสุขอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังรู้ขั้นตอนการจำหน่ายอาหารเและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน มีทักษะการคิด และปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย สามราถแก้ปัญหาพื้นฐาน และปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี 2. มีใบรับรองการผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กรมการบินพลเรือนรับรอง มีใบรับรองการเป็นลูกเรือตามหลักสูตรที่สายการบินกำหนด 4. มีใบรับรองการฝึกทบทวนและผ่านการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) คุณสมบัติ 1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานพนักงานต้อนรับในอากาศยานตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด 2. ผ่านการฝึกอบรม/มีความรู้ในเรื่องแบบอากาศยาน กฏระเบียบและ ICAO Annex ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด 4. ผ่านหลักสูตรทบทวนและการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) 5. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาตามที่ต้นสังกัดกำหนด 6. มีความรู้เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนต่างๆ และประกาศกรมการบินพลเรือน ดังนี้: (ก) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ (ข) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ค) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ง) ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับในอากาศยาน (Cabin Crew Training Program) (จ) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องการกำหนดข้อจำกัดเวลาทำการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ (Flight Time and Flight Duty Period Limitation)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่สนใจรับการประเมิน และบุคคลทั่วไป

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
             ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
             บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
             ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
             สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนครื่องบิน
สายงาน :
   ต้อนรับบนเครื่องบิน (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) จัดการความปลอดภัยของผู้โดยสารอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องบิน ชนิดของเครื่องบิน ส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ของเครื่องบิน เข้าใจถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อเที่ยวบินสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร และชนิดของเครื่องดื่มต่างๆทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มีทักษะในการสื่อสารภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ มีมารยาทที่ดีในการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน รู้ถึงการดูแลสุขอนามัยในการบริการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้โดยสาร ลูกเรือ รู้ถึงวิธีเก็บรักษาอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอาหาร นอกจากนี้สามารถรู้ขั้นตอนการจำหน่ายอาหารเและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน มีทักษะการคิด และปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย สามราถแก้ปัญหาพื้นฐาน ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีภาวะผู้นำ (Leadership) และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ รวมทั้งมีทักษะในการเจรจา และการบริหารจัดการความขัดแย้ง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพการบินสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.