TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             RUB-ETM-3-814102-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขายางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปรับแก้ การทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง ควบคุมกระบวนการผลิตตามแผนที่กำหนด โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานปรับตั้งค่าควบคุม ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ แก้ปัญหากรณีไฟตกไฟดับได้ สามารถทำงานตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้นได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 1-2 ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3 สามารถเลื่อนชั้นอาชีพ ขึ้นชั้นที่สูงขี้นได้ ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพชั้นที่สูงขึ้น (สามารถแสดงหลักฐานได้ว่ามีสมรรถนะตรงกับมาตรฐาน UOC ของอาชีพ ที่ระบุ)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            N/A

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปรับแก้ การทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง
             ควบคุมกระบวนการผลิตตามแผนที่กำหนด
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในอาคาร ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในอาคาร ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานความร้อน ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.