TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ARC-FPD-2-102103-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความรู้ ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง มีความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการและกระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และสามารถสื่อสารงานเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ชั้น 2 สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ จะต้อง · สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้องหรือ · สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งควบคุมหรือประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือ · สำเร็จการศึกษาระดับปวช. สาขาอื่น ๆ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้หรือ · ได้รับการรับรองให้เข้ารับการประเมินได้จากนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ ชั้น 4 ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            · บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ · ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านแปรรูปสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ · ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านแปรรูปสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปวช. สาขาอื่นๆ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

หมายเหตุ
            N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ทดสอบตัวอย่างในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
             สื่อสารงานในฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักการตลาดดิจิทัล ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักการตลาดดิจิทัล ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.