TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             CER-CSW-2-818103-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ในลักษณะงานสาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. ความสามารถในการเรียนรู้ 5. ความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 2 ในลักษณะงานสาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 2 ในลักษณะงานสาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ในลักษณะงานสาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก เช่น จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้สำหรับทำแม่พิมพ์สุขภัณฑ์เซรามิก ทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ จัดทำแม่พิมพ์สุขภัณฑ์ ติดตั้งแบบพิมพ์หล่อสุขภัณฑ์เซรามิกเพื่อใช้ในการขึ้นรูป หล่อขึ้นรูปสุขภัณฑ์เซรามิก อบสุขภัณฑ์เซรามิกตามข้อกำหนด และตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการอบแห้งเป็นต้น

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ผลิตแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานสุขภัณฑ์เซรามิก
             ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิกด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน (Casting)
             อบแห้งสุขภัณฑ์เซรามิก
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักการตลาดดิจิทัล ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักการตลาดดิจิทัล ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.