TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า / บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             TEX-TAI-2-312200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน จะมีหน้าที่ ในการสื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคล ควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน มีประสบการณ์ในสื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคล การควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ ซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
             การทำงานที่เป็นระบบ
             ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
             มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สายงาน :
   บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : NA
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : NA
ข้อมูลเบื้องต้น : NA
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน ช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน จะมีหน้าที่ในการ สื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคล การควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การเรียนรู้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4